Home

  • Poskytuji výkon osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb..

  • Zpracování oznámení EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) podle Zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

  • Vyhotovení provozních řádů provozoven a zařízení v rozsahu platného zákona a navazujících vyhlášek.

  • Vyhotovení havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., který je nedílnou součástí provozoven a zařízení, ve kterých je nakládáno se závadnými látkami.

Komplexní řešení s osobním přístupem