ü Poskytuji výkon osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb..                                                              
ü Zpracování oznámení EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) podle Zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).                                                                                ü Vyhotovení provozních řádů provozoven a zařízení v rozsahu platného zákona a navazujících vyhlášek.                                       ü Vyhotovení havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., který je nedílnou součástí provozoven a zařízení, ve kterých je nakládáno se                                                            závadnými látkami. 

                                                                                                                                                              

 Nabízím kompletní projektové a inženýrské činnosti v oboru pozemních staveb - návrhy a studie, stavební rozpočty, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby včetně části TZB.

Hlavní cílem inženýrské činnosti je nabídnout objednateli souhrn všech služeb spojených s výstavbou, rekonstrukcí či revitalizací. Inženýrskou činnost zahajuji již v předprojektové přípravě, kdy Vás (objednatele) seznámím s možnými vlivy, omezeními či vyvolanými investicemi souvisejícími s výstavbou.

Na základě Vámi udělené plné moci zajistím kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a majitelů inženýrských sítí, zajistím vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po dokončení díla připravím podklady pro kolaudační rozhodnutí.

           V oblasti požární ochrany poskytuji zajištění plnění povinností plynoucích dle zákona š. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcí vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. osobou odborně způsobilou dle § 11 zákona.

            Nedílnou součástí portfolia nabízených služeb je zpracování žádostí o dotaci z fondů Evropské unie a národních programů. Především se zaměřuji na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a státní a krajské dotační programy.